جزیره

نمایندگی رسمی شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا با یک تماس همه کار را به ما بسپارید

تاثیر متقابل نور بر کانوپی گیاهان

به نام خدا

تاثیر متقابل نور بر کانوپی گیاهان

موضوعات مورد بحث

تاثیر متقابل نور با سایه بان های گیاهی و مشخص نمودن آن در مطالعات سهم انرژی زمین و رشد گیاهان و برداشت های ماهواره ای

توسعه مدل های اثر متقابل نور برای سایه بان های منفذ دار گیاهان

دانش اثر متقابل بازتایش از روی سطح زمین در مرکزیت بسیاری از علوم محیط زیست می باشد که شامل سهم انرژی زمین است.

تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین یا جذب شده و یا بازتابش می شود.

موازنه بین تابش و بازتابش فاکتور مهمی در سیستم اقلیمی زمین می باشد.

کسری از اشعه جذب شده به صورت شعاعی سطوح پایین تر جو را گرم می کند.

مقدمه

سهم تابش امواج با طول موج کوتاه

1- پرتوهایی با طول موج بلند در سطح زمین که توسط گازهای اتمسفر جذب می شوند.

2- پرتوهای با طول موج بلندی که از روی سطوح به فضا منتشر می شوند.

3- پرتوهای خالص که توسط گازهای اتمسفر منتشر می شوند.

4- گرمای محسوسی که از روی سطوح ریزش پیدا می کند.

5- انتشار خالص از روی ابرها

6- گرمای نهفته ای که از سطح ریزش می یابد.

مواد سطح زمین

- سطح زمین از مواد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از خاک، گیاه، آب، برف و یخ

انتشار عمودی نور در سایه وفاکتور مهم بوم شناسی

مفهوم : استراتژیهای تطبیق گیاهان در رقابت برای منابع نور در دسترس

- رشد قدی پیدا می کنند تا ماکسیمم پرتوهای خورشیدی را در بالای سایبان جذب می کنند.
- مجبور به استفاده از انرژی بیشتری از طریق فتوسنتز هستند تا بافت چوبی برای تنه اشان فراهم کنند.
- تطبیق پیدا کردن با سطوح نوری کم سایبان یا گرفتن سود از نور خورشید نقطه ای(رگه ای )

توسعۀ مدل اثر تقابل نور با سایه بانهای گیاهی از روی حفرات سایه بان

- هدف :مشخص نمودن مراحل اصلی شامل در توسعۀ مدل

مشخص نمودن مدل ذهنی ( تصوری )
فرمولسازی مدل ریاضی
انجام مدل های محاسباتی
ارزیابی مدل های محاسباتی

اثبات این مهم که روند ساختن مدل می تواند شامل بازگو کردن چندین وهلۀ سیکل این مراحل است.

جمع کردن فرضیات، تقریب سازی و استفاده از نونه سازی

- روشن ساختن هدف
مدل

-
فراهم نمودن اطلاعات برای کمک به استفاده کنندگان از مدل برای

دانستن وسعت کار و محدودیتها
رقابت کردن با فرضهای اساسی
پیش برد و توسعۀ مدل در آینده

مشخص نمودن مدل های محاسباتی

فرضیات


دو سیل پرتویی فرودی و بازتابشی

چگالی حقیقی پرتوها تابشی و اشعه های موجود

در نتیجه:

 

سطح توسط پوشش برگهای سالم پوشیده شده است

برگها بطرز مناسب نازک بوده و همه فضا را پو شانده اند به نحویکه خاک از بالا دیده نمی شود.

سایه اندازی چغندرقند

تشکیل مدل ریاضی

شکل دادن به مدل

شکل دادن به مدل

- پارامتر و استفاده می شود برای حالات گفته شده برگها و خاک ( طول موجهای نزدیک پرتوهای ماوراء بنفش )

- در پرتوهای قرمز و

که تولید می کند.

- بازتابش از سطح برگها در طول موجهای قرمز نتیجه جذب توسط کارهای فتوسنتزی گیاهان دارای کلروفیل است.

در گیاهان دارای میزان بازتابش بالاتری هستند که مدیون کاهش یافتن جذب و نتیجه پوشش پرتوها بر روی سطوح برگ گیاهان است.

اجرا توسط رایانه

اجرای برنامه

مشاهده ی داده ها

مشاهده ی داده ها

رابطه مورد قبول

+ نوشته شده در  ۸۵/۱۰/۱۲ساعت 21:20  توسط جزیره  |